Reglement voor tenniscomplex “De Eendracht” te Marsum

A. Toegang tot het complex.
Toegang tot het complex – oefenkooi, banen en kleed gebouw
hebben alle leden van de Tennisvereniging Marssum te Marsum.
Leden van de kaatsvereniging Foarút te Marsum hebben alleen
toegang tot de oefenkooi. Niet-leden hebben tijdens openingsuren
toegang tot de kantine, mits zij zich aan de daartoe gestelde regels houden.

B. Gebruik van de banen.
Alle leden hebben evenveel recht op toegang tot de banen.
Het bestuur kan altijd over alle banen beschikken t.b.v.
competitiewedstrijden, trainingen en toernooien. Hiervan wordt via
de website of per e-mail tijdig melding gedaan aan alle leden.
De lagere schooljeugd heeft op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag tussen 16:00 en 18:00 uur en de gehele woensdagmiddag
voorrang. Na 18:00 uur hebben de senioren en oudere junioren voorrang.
Tijdens de schoolvakanties mogen de schoolgaande en nog niet werkende
junioren na 18:00 uur niet afhangen, anders dan met een seniorlid.

C. Onderhoud van de banen.
Na het spelen is het verplicht om de banen te slepen. Hierbij is het zeer
belangrijk dat de gehele baan wordt meegenomen dus niet alleen binnen
de lijnen. Na gebruik dienen de banen schoon te worden achtergelaten.

D. Kleding en gedrag.
Op de baan is tenniskleding verplicht. Schoeisel moet voorzien zijn van
een vlak profiel zoals gebruikelijjk op gravelbanen, zodat de schoenen
geen schade aan de baan toebrengen. Op en rond de baan dient
men zich zodanig te gedragen, dat andere leden hieraan geen aanstoot
kunnen nemen. Op het gehele complex geld een algemeen rookverbod,
met uitzondering van het pleingedeelte tussen
het kleedgebouw en de garage.

E. Overige faciliteiten.
Het gebruik van de oefenkooi/kaatsmuur is vrij voor alle leden,
evenals voor leden van de kaatsvereniging Foarút te Marsum.
Afhangen is niet nodig en er is geen tijdsbeperking. Als er
meerdere personen tegelijkertijd van de oefenkooi gebruik wensen
te maken, dat dient men hierover in onderling overleg afspraken
te maken en of wedstrijden worden georganiseerd, dan hebben
deze activiteiten voorrang.

Het gebruik van douches en kleedkamers is altijd vrij.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het afsluiten en
netjes achterlaten van de ruimte.

Als het te donker is om bij daglicht te spelen, mag iedereen gebruik
maken van de lichtinstallatie. De schakelaar hiervoor zit in de gang
meteen achter de deur. Wanneer slechts op één baan wordt gespeeld,
mag slechts één stel lampen worden ontstoken. Na beëindiging van
het spel dient de verlichting te worden uitgeschakeld. Dit alleen
wanneer er verder niemand heeft afgehangen. Na uitschakeling kan er
nml. gedurende 15 minuten niet weer worden ingeschakeld.

F. Werking, doel, naleving en sancties van dit reglement.
Het reglement beoogt een zo rechtvaardig mogelijke verdeling
van de speelmogelijkheden en regeling van de rechten en plichten
van de leden. Een plezierig en sportief tennisgebeuren is alleen
mogelijk, als de daarvoor gestelde regels in acht worden
genomen en eerlijk worden toegepast. Bij niet naleven van dit
reglement wordt door het bestuuractie ondernomen
op grond van de artikel 7 van de Statuten.

G. Slot .
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Sponsoren